Územní plán je dokument, který se pořizuje a vydává pro celé území obce. Musí být v souladu se zásadami územního rozvoje a s politikou územního rozvoje.  Tento plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce a pro rozhodování v území. Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s vydaným územním plánem. 

Územní plán obce Lhota – Vlasenice byl schválen zastupitelstvem obce v roce 2010. Jeho platnost bude ukončena v roce 2020, kdy ukládá novela stavebního zákona povinnost pořídit a vydat nové územní plány.

Územní plán obce Lhota – Vlasenice (textová část)

Územní plán obce Lhota – Vlasenice (obrazová část)