• 20.7.2019
  • 10:00

Registrace na 12. ročník cyklistického závodu ve Vlasenici spuštěna! Získejte nejlepší místa na startovní listině.

okolovlasenice (1)

Registrovat se online předem!

Mapa Terén závodterén

Mapa Hobby závodhobby

Mapa dětského závodu

Dětský závod

Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) každý účastník – závodník prohlašuje, že je informován, že pořadatel závodu je povinen na základě § 3a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu zpracovávat jeho údaje (jméno a příjmení, datum narození, místo pobytu) za účelem vedení evidence a s tím souvisejícími činnostmi. Závodník souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval pořadatel jeho: sportovní výsledky, fotografie, videa a zvukové záznamy za účelem prezentace na webu a marketingu. Dále souhlasí, aby pořadatel zpracoval jeho telefonní číslo, e-mail, datum narození za účelem vedení evidence. Souhlasí, aby tyto údaje byly zpracovány a uchovávány po celou dobu trvání účelu.Každý závodník je srozuměn se svým právem požadovat příp. opravu svých údajů nebo jejich výmaz, pokud jsou dány důvodu podle čl. 17 Nařízení.

Závěrečná ustanovení:

Účast závodníků mladších 15 let včetně pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce a v doprovodu osoby starší 18 let, která je taktéž registrována k závodu

Účast závodníků mladších 18 let pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce.

Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu a to bez požadavku jakékoliv změny, nebo výhrady.

Závodník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

  1. Bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č. 294/2015 Sb.
  2. Závodu se zúčastní na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost.
  3. Závodník je povinen mít po celou dobu závodu řádně připevněnou plnou ochrannou přilbu, stanoveným způsobem připevněn na řídítkách startovní číslo (nesplnění některé podmínky – diskvalifikace).
  4. Účastníku závodu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu.
  5. Bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy.
  6. Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád Svazu cyklistiky pro MTB závody.
  7. Závodník souhlasí s tím, aby pořadatel zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna ani sdělována nepovolaným osobám a nebudou použita k jinému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb.
  8. Výsledkové listiny budou neprodleně vyvěšovány v prostoru cíle a na webových stránkách a budou považovaný za definitivní.

Doporučení pořadatele účastníkům závodu: před závodem uzavřít pojistku a absolvovat lékařské vyšetření.

Registrovat se online předem!